سرهنگ که موش میگرفتی همه عمر

سرهنگ که موش میگرفتی همه عمر

...