سردار سلیمانی در خط مقدم نبرد تکریت

سردار سلیمانی در خط مقدم نبرد تکریت

سردار سلیمانی در خط مقدم نبرد...