ماجرای آواز سراج نزد حاج اسماعیل دولابی

ماجرای آواز سراج نزد حاج اسماعیل دولابی

هر وقت اشاره اي براي گفت وگوهاي سراج نوشته مي شود بايد اين نكته را هم اشاره كرد كه او از شاگردان ميرزا اسماعيل دولابي نيز بوده و البته درس عباس معارف هم درك كرده است.به گزارش آوینی فیلم، بخش هاي خواندني گفت وگوي با خیمه...