سخنرانی عبدالملک مروان در مکه !

سخنرانی عبدالملک مروان در مکه !

اما از کارهاي زشت نمي پرهيزيد، پند مي دهيد ولي پند نمي گيريد. آيا ما از کردار شما پيروي کنيم ، يا مطيع گفتار شما باشيم ؟!اگر بگوييد پيرو روش ما باشيد، چگونه مي توان از ستمگران پيروي کرد يا به چه دليل ما از گناهکاراني اطاعت...