سخنان منتشر نشده احمدی نژاد در دیدار نمایندگان مجلس نهم

سخنان منتشر نشده احمدی نژاد در دیدار نمایندگان مجلس نهم

ایران میتواند بر قله عالم بنشیندوی ادامه داد: من در این جلسه میخواهم باورهایم را بیان کنم. اول اینکه اگر دست به دست هم بدهیم، می توانیم کارهای بسیار بزرگ انجام دهیم، زیرا ایران می تواند بر قله عالم بنشیند. همه امکانات...