محمد مرسی از انقلاب مردم سوریه حمایت می کنیم!

محمد مرسی از انقلاب مردم سوریه حمایت می کنیم!

محمد مرسی دقایق پیش سخنرانی خود را در تهران و سالن اجلاس سران ، پس از یاد و نام خدا و سلام و درود بر خلفای راشدین و لعنت خدا بر مشرکین !  آغاز کرد ملت مصر دست دوستی به سمت دولت ایران دراز می کند از اهم سخنان ایشان می توان...