سخاوت نجاشى ، فرمانرواى اهواز

سخاوت نجاشى ، فرمانرواى اهواز

در زمان امام صادق عليه السلام شخصى به نام ((نجاشى )) استاندار اهواز و شيراز بود. وى با اينکه از طرف خلفاى عباسى فرمانروا بود، ولى از دوستان و شيعيان امام صادق عليه السلام به شمار مى آمد.يکى از کارمندان به حضور امام صادق عليه...