ساندیس خورانی از نوع آمریکایی ! + تصاویر

ساندیس خورانی از نوع آمریکایی ! + تصاویر

در این تظاهرات، مردم شرکت کننده شعارهایی مانند نه به جنگ علیه ایران(No War On Iran)، صلح و عدالت در خاورمیانه نیست آمریکا بیرون برو(No Peace No Justice, U.S. go out Middle east )  و برای سود بیشتر و استفاده از منابع نفتی به ایران حمله نکنید(No War on Iran...