ساعت زمین:امشب ساعت ۲۰:۳۰ زمین خاموش می شود!

ساعت زمین:امشب ساعت ۲۰:۳۰ زمین خاموش می شود!

ساعت زمین:امشب ساعت ۲۰:۳۰ زمین خاموش می شود! حرکت جهانی ساعت زمین به منظور حفظ وصیانت از محیط زیست امشب در کل کشورهای جهان به مدت یک ساعت اجرا می شود، با اجرای این طرح مردم جهان به مدت یک ساعت و از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ لامپ...