ارتباط سازمان ملل متحد با فراماسونری ( قسمت چهارم )

ارتباط سازمان ملل متحد با فراماسونری ( قسمت چهارم )

1 – اهدای زمین سازمان ملل متحد از سوی یکی از افراد  خانواده ی  ماسونی  و یهودی الاصل راکفلر به نام (John D. Rockefeller, Jr).زمین  سازمان ملل متحد  توسط  (John D. Rockefeller, Jr)  اهدا شده(94) و   اولین حمایت های مالی از سازمان ملل متحد،  توسط...