حضرت زینب (س) ؛ بانوی بانوان

حضرت زینب (س) ؛ بانوی بانوان

دخترى كه دانشمندترين اساتيد به تربيتش همت گمارد. دوشيزه اى كه در ساده ترين و بى آلايش ترين زندگى ها رشد كرد و در تمام شؤون زندگى، پيوسته با واقعيت و حقيقت سروكار داشت وهرگز با زندگى خيالى و پندارى ارتباطى حاصل نكرد و در...