زن زشت رو و همسر نابینا

زن زشت رو و همسر نابینا

زشت باشد ديبقى و ديباکه بود بر عروس نازيباناچار او را به عقد ازدواج نا بينايى در آورند، در آن عصر حکيمى از سر انديب (جزيره سيلان ) هند آمده بود و بر اثر مهارت در درمان ، چشم نابينا را بينا مى کرد، به آن دانشمند گفتند: ((چرا...