زن بی گناه !

زن بی گناه !

- من از راه مي آمدم که ديدم که يکي از ماءمورين ، زني را مي زند و او را به سوي زندان مي برد. هر قدر استغاثه نمود، کسي به فريادش نرسيد!- مگر آن زن چه کرده بود؟- مردم مي گفتند: وقتي آن زن پايش لغزيد و به زمين خورد، در آن حال ، گفت :...