زنى در نکاح فرزندش

زنى در نکاح فرزندش

اکنون که بزرگ شده ام و خوب و بد را تشخيص مى دهم ، مرا طرد کرده و مى گويد: تو فرزند من نيستى ! حال آنکه او مادر من و من فرزند او هستم .عمر دستور داد زن را بياورند. زن که فهميد علت اظهارش چيست ، به همراه چهار برادرش و نيز چهل شاهد...