مروری کوتاه بر زندگی محمد طنطاوی ، شیخ الازهر

مروری کوتاه بر زندگی محمد طنطاوی ، شیخ الازهر

هر چند در میان علمای مصر درباره سطح علمی و معلومات دینی شیخ طنطاوی توافق نظر وجود داشت ولی شیخ الازهر در سال های اخیر با اظهارنظر ها یا رفتارهایی باعث بحث و جدل هایی شده است که در این زمینه می توان به دست دادن وی با شیمون...