مسیر سبز رسیدن به لامکان

مسیر سبز رسیدن به لامکان

مكان ز نقطه پایان راه غار حرا مسیر سبز رسیدن به لامكان شده بود دلش ز نعمت خواندن دلی وسیع و بزرگ به طول عرش و به پهنای كهكشان شده بود نزول آیه اقرأ باسم ربّك نیز به سوی دشت وسیع دلش روان شده بود به آدم و به خلیل و حكیم...