زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است

زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است

زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است دل که می گیرد تمام سِحر و جادوها کم است هر نسیمی با خودش بوی تو را آورده است بادها فهمیده اند اعجاز شب بوها کم است...