زبان مردم

زبان مردم

شخصى از يکى از دانشمندان پرسيد: مردى با زيبارويى تنها در خانه خلوت که درهايش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند، نشسته . با توجه به اينکه هواى نفس اشتها دارد و چيره شده است ، به گونه اى که عرب گويد:التمر يانع والناطور...