زبان زبان محمد، صدا صدای خدا

زبان زبان محمد، صدا صدای خدا

  ز خلق بانگ هوالهو جدا جدا شنوید                                           درون كعبه ز بت‌ها خدا خدا شنوید به چشم دل همه جا نقش جای پای خداس                  به نی نوای وجودم چو نی، نوای خداست الا تمام جهان گوش،...