زبانم لال اگر از رسول خدا(ص ) نشنیده باشم !

زبانم لال اگر از رسول خدا(ص ) نشنیده باشم !

حسن بصري سلام کرد و امّسلمه پاسخ داد. بعد پرسيد:- توکيستي فرزندم ؟گفت :- من حسن بصري هستم .فرمود:- براي چه آمده اي ؟گفت :- آمده ام حديثي از رسول خدا(ص ) درباره علي بن ابي طالب (ع ) برايم بگويي .امّسلمه فرمود:- به خدا قسم حديثي به...