خبرنگاران به دنبال علت ریزش سقف بیمارستان شهید بهشتی‌

خبرنگاران به دنبال علت ریزش سقف بیمارستان شهید بهشتی‌

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، به دنبال خبر منتشر شده در همه خبرگزاری‌ها مبنی بر فرو ریختن سقف بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی بر آن شدیم به منظور کسب اطلاعات بیشتر با زهرا شهشهان رئیس بیمارستان شهید بهشتی...