یک ادعا درباره هشدار تهران به ریاض

یک ادعا درباره هشدار تهران به ریاض

نويسنده ‌قبل ‌از ‌همه ‌خاطرنشان ‌مي‌کند ‌که ‌هر ‌دو ‌کشور ‌مدعي ‌نقش ‌مدافع ‌اسلام ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌هستند و ‌هر ‌دوي ‌آنها ‌در ‌بازار ‌نفت ‌با ‌هم ‌رقابت ‌شديدي ‌مي‌نمايند. ‌ بالاخره ‌هر ‌دوي...