خاندان شیطانی روچیلد – بخش سوم

خاندان شیطانی روچیلد – بخش سوم

  باسمه تعالی خاندان شیطانی روچیلد –  بخش سوم روچیلدها در آمریکا حتی فکر این که خاندانی به جاه­طلبی، حیله­ گری و انحصارطلبی روچیلدها، بتواند درمقابل وسوسه­ی حضور پررنگ در محیط آزادی مثل آمریکا مقاومت کنند...