روش بزرگوارى

روش بزرگوارى

امام سجاد عليه السلام کنيزى داشت . روزى آب روى دست امام مى ريخت تا آن حضرت آماده نماز گردد. اتفاقا خسته شد و ظرف آب از دستش افتاد و بر سر امام آسيب رساند. حضرت سر بلند کرده و به سوى کنيز متوجه شد. کنيز گفت :- ((و الکاظمين الغيظ.))...