روش‌هایی برای کمک به کودکان کمرو

روش‌هایی برای کمک به کودکان کمرو

کمرویی متضمن اضطراب و بازدارندگی رفتاری در موقعیت‌های اجتماعی است. کودکان کمرو اغلب برای دیدن دیگران ظاهراً اشتیاق نشان می‌دهند امّا برای صحبت کردن یا پیوستن به دیگران اکراه دارند. برای مثال، کودکان کمرو ممکن است در...