دل نوشته ها و مطالب فوق العاده زیبا و خواندنی در وصف پدر

دل نوشته ها و مطالب فوق العاده زیبا و خواندنی در وصف پدر

اس ام اس های روز پدر روز پدر مبارک دخـتــَــر کـه بــاشی میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ آغــوش گــَرم...