روز شمار ظهور

روز شمار ظهور

اطلاع از نشانه‌های ظهور، علاوه بر آنکه حسّ کنجکاوی انسان‌ها را ارضا می‌نماید، ثمرات و برکات مهم‌تری را نیز به دنبال می‌آورد که برخی از آنها عبارت است از: 1. یقین به علم غیب و علم به آینده معصومین(ع): تحقق و رخداد...