کلماتی که فقط زنان معنی آنها را می دانند !!

کلماتی که فقط زنان معنی آنها را می دانند !!

-پنج دقیقه : اگر مشغول لباس ‏پوشیدن است یعنی حداقل نیم ساعت. هرچند پنج دقیقه دقیقاً معادل پنج دقیقه است اگر به شما پنج دقیقه بیش‏تر زمان جهت تماشای فوتبال داده شده باشد.‏   -هیچٌی : این آرامش قبل از توفان است. معنی و...