اسراری از رنگ آسمان‏

اسراری از رنگ آسمان‏

اين رنگ، مناسب ترين و بهترين رنگ براى تقويت نور ديدگان است، ... عقیق:در رنگ آسمان و حكمت و صواب تدبير آن بنگر. اين رنگ، مناسب ترين و بهترين رنگ براى تقويت نور ديدگان است، حتى پزشكان به كسى كه ديدگانش آسيب ديده سفارش مى‏...