رنج همسایگى با مادرزن فرتوت

رنج همسایگى با مادرزن فرتوت

او در پاسخ گفت : ((فراق زن آنقدر بر من سخت نيست که ديدن مادرزن آنقدر سخت و رنج آور است . ))گل به تاراج رفت و خار بماندگنج برداشتند و مار بماندديده بر تارک سنان ديدنخوشتر از روى دشمنان ديدنواجب است از هزار دوست بريدتا يکى...