رفع رسم آقایى و نوکرى با آمدن عشق و عاشقى

رفع رسم آقایى و نوکرى با آمدن عشق و عاشقى

دوستش گفت : ((اى برادر! وقتى که پيوند دوستى و عشق با او قرار ساختى ، از او انتظار خدمت نداشته باش ، زيرا وقتى که رابطه عاشق و معشوقى به ميان آمد، رابطه مالک و مملوک (آقايى و نوکرى ) برداشته خواهد شد.خواجه با بنده پرى رخسارچون...