رفتار با کودک خشمگین

رفتار با کودک خشمگین

مقدمه: هیجان‌ها پدیده‌های ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی هستند. پدیده‌های ذاتی که در افراد مختلف و در شرایط خاصی بروز می‌کنند و تاثیرپذیری زیادی از شرایط فرهنگی و یادگیری ندارند و پاسخ‌های فیزیولوژیک مشخصی را فرا...