رفاقت با خردمندان

رفاقت با خردمندان

زيرا اگر امانتى در اختيار آنان بگذارى بر تو خيانت مى کنند. اگر از مطلبى براى تو صحبت کنند به تو دروغ گويند و اگر گرفتار مشکلات و درمانده شوى تو را تنها گذارده و خوار کنند. چه مشکلى دارى از اينکه با افراد عاقل رفيق و هم صحبت...