رعایت حجاب در نزد نابینا!

رعایت حجاب در نزد نابینا!

امّ سلمه نقل مي کند:در محضر پيامبر صلي الله عليه و آله بودم . يکي از همسرانش به نام ميمونه نيز آنجا بود. در اين هنگام ، ابن امّ مکتوم که نابينا بود به حضور رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد. پيامبر صلي الله عليه و آله به من و...