رضایت مادر

رضایت مادر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از او پرسيدند: اين جوان مادر دارد؟زن پاسخ داد: آرى ! من مادر او هستم .فرمود: تو از اين جوان ناراضى هستى ؟گفت : آرى ! شش سال است که با او قهرم و سخن نگفته ام !فرمود: از او بگذر!زن گفت : خدا از او...