رسیدم کربلا ای داد بی‌داد

رسیدم کربلا ای داد بی‌داد

نگاه گریه داری داشت زینب چه گام استواری داشت زینب دل با اقتداری داشت زینب مگر چه اعتباری داشت زینب ...