برگزاری بزرگترین رزمایش حزب الله در حضور نصرالله

برگزاری بزرگترین رزمایش حزب الله در حضور نصرالله

يک روزنامه لبناني در شماره اخير خود مدعي شد که حزب الله لبنان بزرگترين رزمايش تاريخ خود را با حضور 10 هزار نفر از نيروهاي جوان و نخبه و با اِشراف و نظارت سيد حسن نصرالله، دبيرکل اين حزب به طور موفقيت آميز به پايان رساند....