رزق و روزى به زرنگى نیست

رزق و روزى به زرنگى نیست

از اين رو هارون غلام سياهى به نام خصيب داشت که بسيار نادان بود، او را طلبيد و فرمانروايى کشور مصر را به او بخشيد.گويند: آن غلام سياه به قدرى کودن بود که گروهى از کشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند: ((پنبه کاشته بوديم ، باران...