پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

این قوم لعین مرامشان نامردی ست توهین به حجربن عدی بامعنی ست امروز برای شیعیان روشن شد از بابت چه مزار زهرا مخفی ست علیرضا برات وند ...