راه نجات

راه نجات

پس از گفتگو و چاره انديشي زياد به يکديگر گفتند:به خدا سوگند! از اين مرحله خطر راه رهايي نيست مگر اينکه از روي راستي و درستي با خدا سخن بگوييم . اکنون هر کدام از ما عملي را که فقط براي رضاي خدا انجام داده ايم به خدا عرضه کنيم...