قوانین مسابقات احکام راهنمایی و متوسطه

قوانین مسابقات احکام راهنمایی و متوسطه

اين مسابقات در دومرحله کتبي و عملي برگزارخواهدشد; بر اين اساس، آزمون بخش کتبي در دوره "راهنمايي" شامل آموزش ها و سرفصل هاي زيرخواهد بود:  بخش "طهارت": "وضو" شامل احکام چگونگي گرفتن وضو، شرايط وضو، شک در وضوي جبيره اي، ...