راهنمایى به پروردگار

راهنمایى به پروردگار

امام عليه السلام فرمود:- اى ديصانى ! اين قلعه اى که پوست ضخيم دور او را فرا گرفته است و زير آن پوست ضخيم ، پوست نازکى قرار دارد و زير آن پوست نازک ، طلاى روان و نقره روان (زرده - سفيدى ) مى باشد که نه طلاى روان به آن نقره روان...