ایمیل‌های اعتراضی ایرانی‌ها به مارتینتی

ایمیل‌های اعتراضی ایرانی‌ها به مارتینتی

رافائل مارتینتی رئیس فیلا در این باره گفت: انتظار چنین برخوردی را نداشتم. ایمیل‌های فراوانی از سوی ایرانی‌ها به دست من رسید که مضمون خیلی تندی داشت. وی ادامه داد: همه کشورها را به عنوان رئیس فیلا به یک چشم می‌بینیم...