راز واژگونى تخت و تاج شاه ظالم

راز واژگونى تخت و تاج شاه ظالم

پادشاهى نسبت به ملت خود ظلم مى کرد، دست چپاول بر مال و ثروت آنها دراز کرده ، و آنچنان به آنان ستم نموده که آنها به ستوه آمدند و گروه گروه از کشورشان به جاى ديگر هجرت مى کردند، و و غربت را بر حضور در کشور خود ترجيح دادند. همين...