رازدارى

رازدارى

يک روز چند نفر از اطرافيان سلطان محمود غزنوى به حسن ميمندى (وزير دانشمند سلطان محمود ) گفتند: 0 ((امروز پادشاه هنگام مشورت در مورد فلان موضوع ، به تو چه گفت ؟))حسن ميمندى جواب داد: ((آنچه گفته ، از شما نيز پوشيده نيست .))گفتند: 0...