رئیس جمهور کرزی برای تحقیق به کنر می رود!

رئیس جمهور کرزی برای تحقیق به کنر می رود!

محترم کرزی افزود: بسیاری از گزارشهایی که در رسانه ها در مورد حملات راکتی به خاک افغانستان از سوی پاکستان منتشر شده، پس از بررسی های رسمی "نادرست" بوده است به همین دلیل دولت نمی تواند براساس گزارشهای نادرست و تائید نشده،...