تنها درخواست «کامبیز دیرباز» از جانبازان

تنها درخواست «کامبیز دیرباز» از جانبازان

کامبیز دیرباز از تجربه خود از بازی در فیلم های جنگی و مواجعه شدن با صحنه های بازسازی شده جنگ که می رسد می گوید؛ با اینکه می دانستیم همه این صحنه ها غیر واقعی است بازهم می ترسیدیم ولی، افرادی مانند شهدا و جانبازان بودند که...