دیشب برای تو کمی ماتم نوشتم

دیشب برای تو کمی ماتم نوشتم

تو نوری و خورشید هم خاکستر توست پرواز صد جبریل در بال و پر توست ...