دیده مجنون بین

دیده مجنون بین

شاه دستور داد تا مجنون را نزد او حاضر سازند، هنگامى که مجنون حاضر شد، شاه او را مورد سرزنش قرار داد که از کرامت نفس و شرافت انسانى چه بدى ديده اى که آن را رها کرده ، از زندگى با مردم ، رهيده و همچون حيوانات به بيابان گردى...