دو چشم بد اندیش ، برکنده باد

دو چشم بد اندیش ، برکنده باد

به يکى از دوستان گفتم : ((خاموشى را از اين رو برگزيده ام که : در سخن گفتن ، زشت و زيبا بر زبان مى آيد، و چشم بدانديشان فقط بر سخن زشت مى افتد. ))دوستم پاسخ داد: ((آن خوشتر که دشمن بد انديش يکباره کور گردد، تا چشمانش را نتواند باز...